X
X
X
X

Knowledge Base

HomepageKnowledge BaseKVKKVK Metni

KVK Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni
WEBTEHOST (Bundan sonra “webtehost” ya da “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu nedenle Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni göstermekteyiz.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, şirketimiz tarafından internet sitelerimizde ve kurumsal süreçlerimizin işletilmesi sırasında kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

İnternet sitelerimizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, webtehost’a ait internet sitelerinden bağlantı verilen diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

KVKK’nın uygulanmasında;

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

1. Hukuki Nitelik ve Kapsam
KVK Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesi uyarınca, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken aydınlatılmaları gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

KVK Kanunu 3/1-ı maddesi uyarınca webtehost, “Veri Sorumlusu” dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerine, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla webtehost Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVK Kanununun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

Bu metin sunduğu IT hizmetleri bağlamında aynı zamanda bir “veri işleyen” veya “alt veri işleyen” de olabilen webtehost’un, veri işleyen olarak yürüttüğü veri işleme faaliyetlerini kapsamamaktadır.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği
KVK Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, yukarıda sayılan internet sayfalarını ziyaret ettiğiniz webtehost’dur.

 

webtehost

Web: https://www.webtehost.com/

Tel: 0 850 242 41 60

Elektronik Posta: info@webtehost.com

3. Veri İşleyen
KVK Kanunun 3/1-ğ maddesinde, “Veri İşleyen”, Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

Veri işleyen tarafından kendisine haşere edilen işlemleri veri işleyen ve veri sorumlusu adına işleyen gerçek ve tüzel kişiler ise “alt veri işleyen” olarak kabul edilir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda;

 

a) webtehost tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin haberdar edilmesi ve daha iyi yararlandırma olanaklarının sunulması;
b) Sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyeti önceliklerimiz doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve öneriler getirilmesi;
c) Ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi;
d) Müşterilerimizin dijital varlıklarını ve bunlarla ilgili olan haklarını korumalarına, yönetmelerine ve devretmelerine yardımcı olmak,
e) Müşterilerimize çevrimiçi hizmetlerimizin online satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
f) Müşterilerin online servislerimizi kullanabilmeleri ve yönetebilmeleri,
g) Kullanıcı kimliklerinin doğrulanabilmesi ve yönetilebilmesi,
h) Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini ayrıca Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmesi,
i) En üst düzeyde kişisel ve ticari veri güvenliğinin sağlanması, buna uygun bilişim altyapısı ve veri tabanlarının oluşturulması ile idari ve teknik tedbirlerin alınması,
j) Şirketimiz internet sitelerinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, gelecek talep ve şikayetlere cevap verilmesi, bu mecrada oluşan hataların giderilmesi ve internet sitelerimizden paylaşılmış olan GizlilikPolitikası’na uygunluğunun sağlanması,
k) Şirketimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere sadakat geliştirilmesi ve/veya artırılması süreçlerinin planlanması ve uygulanması
l) Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetleri yanında satış sonrası hizmet süreçlerinin planlanması ve sürdürülmesi, iyileştirilmesi, alternatif üretim tekniklerinin tespiti ve geliştirilmesi
m) Şirketin sunduğu ürün ve hizmetler için tedarikçilerin ve/veya iş ortaklarının yurtdışında olması sebebiyle hizmet ifasının yurt dışında gerçekleşmesi gereken durumlarda (alan adı kaydı, SSL tahsisi, sunucu tahsisi, lisans tahsisi ve/veya yenilenmesi ve/veya güncellenmesi gibi) ürünün, hizmetin veya servisin satın alınması ve/veya düzenlenmesi ve/veya güncellenmesi ve/veya tahsisini sağlanabilmesi,
n) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
p) Müşterileri kullanım süresi sona ermek üzere olan ürün ve servisler hakkında bilgilendirilmesi,
r) Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi ve stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda Şirketin kurumsal işleyişinin sağlanması, amaçları doğrultusunda KVK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.
5. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz
webtehost olarak; kişisel verilerin işlenmesinde benimsediğimiz ilkeler şunlardır;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olma,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
6. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları
Verileriniz, webtehost’da ancak rızanız ya da Kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir. Aşağıdaki hallerden birisinin veya bir kaçının varlığı halinde verilerinizi işlenmesi için açık rızanıza gerek duyulmamaktadır.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş haller (özlük dosyası, fatura işlemleri vb.)
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemler (sözleşme, muvafakatname vb.)
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (tek taraflı paylaşım,kartvizit, sosyal ağlar vb.)
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri
7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirketimizde KVK Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili sair mevzuat kapsamında, açıklanan amaçlarla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;

İş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza,
Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan iş ortaklarımız ve/veya ödeme/tahsilat aracılarımıza,
Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,
Yurt içindeki ve yurt dışındaki çözüm ortaklarımıza, ifa yardımcısı olan veri işleyen ve alt veri işleyen konumundaki şirketlere ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
8. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da icra edilen ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte;

KVK Kanunu m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

9. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?
webtehost tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.

10. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru
Kişisel veri sahipleri olarak, KVK Kanunu m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülen hallerde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız gibi üçüncü kişiler hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. Velayet ve vesayetiniz altında bulunan kişiler için ise başvuruda bulanma hakkınız bulunmaktadır.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri webtehost tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
11. Başvurunun Yapılması
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,[info@webtehost.com] adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda;

Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir

12. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi
a) Web Siteleri Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi
Siteleri kullanan kullanıcılar talepte bulunmak amacıyla; ad, soyad, e-posta, telefon, alan adı, ilgilenilen ürün şeklindeki bilgileri webtehost tarafından işletilen internet sitelerindeki formları doldurarak iletebilirler.

Kullanıcılar paylaştıkları bu kişisel verileri site tamamen kendi iradeleri ile paylaştıklarını kabul ederler. Bu kişisel veriler, sadece kullanıcılar tarafından yöneltilen talebin değerlendirmesi amacıyla işlenecektir.

Bunun yanı sıra web sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden oluşan, “trafik bilgileri” 5651 Sayılı Kanun uyarınca ayrıca işlenmektedir.

b) Tedarikçilerin ve Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi:

webtehost ürün, hizmet veya mal tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi tedarikçi, tedarikçi çalışanı ve/veya tedarikçi yetkilisi, müşteri kuruluşların temsilcileri ve yetkililerine ait asgari düzeyde kişisel verileri işlemektedir.

İlgili veriler, (Ad-soyad, telefon, e-mail, açık adres, alan adı, cinsiyet, doğum tarihi, ses kayıtları bilgisi) CRM ortamında, exchange ortamında, veri tabanlarında ve şirket telefonlarında muhafaza edilir.

 

c) webtehost Personeline ait bilgiler
Bu bilgiler webtehost çalışanlarına ait olup çalışanların açık rızası dahilinde, müşteri güveninin oluşturulması ve müşteri destek hizmetlerinin verimliliğinin artırılabilmesi ve şirketin ticari faaliyetini sürdürebilmesi için işlenir ve müşterilerle internet siteleri üzerinden veya eposta, kısa mesaj, mesajlaşma yazılımları, sesi aramalar gibi iletişim kanalları ile paylaşılabilir.

Can't find the information you are looking for?

Create a Support Ticket
Did you find it useful?
(1397 times viewed / 1 people found it helpful)

Top